Airco

product_blok_aircoAirco-systemen zijn bijna standaard geworden in elk kantoor- of groter gebouw. Het zijn installaties die op de achtergrond hun werk doen. Soms zo goed dat we niet eens beseffen dat ze aanwezig zijn. Toch vergen deze installaties de nodige aandacht. Niet alleen is er de verplichte keuring, ze moeten ook optimaal werken om efficiënt met energie om te gaan.

Koelvermogen van meer dan 12 kW

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen (= de som van alle individuele airco’s in eenzelfde gebouw) met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

Voor het Vlaamse Gewest

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die sinds 1 augustus 2011 worden geïnstalleerd, worden binnen twaalf maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd.

Sinds 1 april 2007 moeten airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden door een bevoegde deskundige. Vanaf 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:

nominaal koelvermogen airconditioning frequentie
> 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Wijziging keuringsfrequentie Vanaf 7 maart 2021.

De keuringsfrequentie voor de airco-energiekeuring wordt vereenvoudigd. Bestaande airco’s moeten vanaf 7 maart 2021 om de 5 jaar een airco-energiekeuring ondergaan, ongeacht het nominaal koelvermogen.

Een nieuw airconditioningsysteem met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, moet nog steeds binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Wat met de reeds uitgevoerde energetische keuringen.

auditjaar  2020 volgende audit te doen in jaar audit uitgevoerd na 7 maart 2021 nieuwe audit datum
Vlaams gewest: Frequentie
 > 12 kW en < 50 kW 5 jaar 2025 +5 jaar 2030
 ≥ 50 kW en < 250 kW 3 jaar 2023 +5 jaar 2028
≥ 250 kW 2 jaar 2022 +5 jaar 2027
gebouwniveau (28/8/2016) x
energetische wijziging > 75% x
audit < 12 maanden na opstart x

De keuringsfrequentie voor de airco-energiekeuring is inderdaad gewijzigd naar ‘iedere 5 jaar’.  De vereenvoudigde keuringsfrequentie treedt pas op 7 maart in werking. Als er voor 7 maart 2021 nog een keuring moest uitgevoerd worden, moet deze alsnog plaatsvinden. Bijvoorbeeld: een airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van 500 kW en dat gekeurd moet worden voor 5 maart 2021. Anders is de exploitant niet in orde met zijn wettelijke verplichtingen. Wanneer de volgende keuring pas moet plaatsvinden na 7 maart 2021, kan men zich beroepen op de vereenvoudigde keuringsfrequentie.

Definitie nominaal koelvermogen

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, moeten de vermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden om het nominaal koelvermogen te bepalen.
Voor airco’s die reeds in gebruik waren vóór 5 september 2016, moet de keuring uiterlijk gebeuren zijn voor  september  2021.

Wanneer binnen een gebouw een gecentraliseerd airconditioningsysteem gedeeld wordt door verschillende exploitanten zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Wanneer er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen wordt enkel het nominaal koelvermogen, bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant, in beschouwing genomen.

Voor het Brusselse Gewest

Is sinds 1 september 2012 van kracht en bedoeld om de energie-efficiëntie van de klimaatregelingssystemen te verbeteren. Ze zijn opgenomen in een besluit van de Brussels hoofdstedelijke regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating.

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die sinds 1 september 2011 worden geïnstalleerd, worden binnen twaalf maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd.

nominaal koelvermogen airconditioning frequentie
> 12 kW tot <100 kW  15 jaar
>=100 kW om de 5 jaar

De keuring in Praktijk

De keuring zelf omvat een controle van de documentatie, een visuele inspectie van het systeem, een beoordeling van het correcte gebruik van het airconditioningsysteem en het controleren van een aantal werkingsparameters van het airconditioningsysteem.

enverto is voor het Vlaamse Gewest erkend als airco-energiedeskundige en voor het Brusselse Gewest als controleur EPB reglementering voor klimaatregeling

Lees onze blog hoe je je airco-installatie het best beheerst. Klik hier!