Energieaudit

kantoor1De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie legt de lidstaten op dat ze ervoor moeten zorgen dat de ondernemingen die geen KMO’s zijn, voor 5 december 2015 een energieaudit ondergaan, en om de vier jaar deze moeten actualiseren. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te voeren via de VLAREM-trein 2013.

Voor wie geldt de verplichting?

Door de keuze om de Europese verplichting in te voeren via de VLAREM-wetgeving geldt de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor alle ingedeelde inrichtingen (dit zijn alle meldings- of vergunningsplichtige vestigingen van ondernemingen) waar:

  • ofwel meer dan 250 personen werkzaam zijn;
  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt.

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Vrijgesteld(*) van de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor grote ondernemingen zijn:

  • vestigingen die vallen onder de verplichting tot het hebben van een conform verklaard energieplan volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1;
  • vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten;
  • vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001.

(*) Momenteel is het goedkeuringsproces lopende om eventueel ook een vrijstelling te verlenen aan vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen

Wie kan de energieaudit uitvoeren?

De energieaudit kan zowel door een interne als door een externe energiedeskundige van de vestiging uitgevoerd worden. Er zijn geen erkennings- of opleidingsvereisten voor de energiedeskundigen bepaald. Het VEA oefent kwaliteitscontrole op de energieaudits en de energiedeskundigen uit via de supervisie op de webapplicatie.  Ook de aanvraag tot registratie als energiedeskundige loopt via deze webapplicatie.
Er zullen voor wat betreft de uitvoering van de energieaudit geen templates opgelegd worden door het VEA. Elke energiedeskundige kan volgens zijn eigen sjablonen werken (vrijheid van methodiek).

enverto is erkend als extern energiedeskundige.

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.

Het invullen van de resultaten van de energieaudit in de webapplicatie moet gebeuren voor 1 december 2015. Eenmaal de resultaten ingediend zijn in de webapplicatie, is aan de auditplicht van de vestiging voldaan, tot aan de datum van actualisatie (4 jaar).

Ook vestigingen die vrijgesteld zijn omdat ze reeds in het bezit zijn van een energieplan volgens VLAREM II, art. 4.9.1 of een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN 16001 of ISO 50001, vullen de webapplicatie in op basis van respectievelijk hun energieplan of de resultaten volgend uit hun energiezorgsysteem. Vestigingen die toegetreden zijn tot één van de energiebeleidsovereenkomsten zijn vrijgesteld van de verplichting tot invullen van de webapplicatie.